Хотелиери ще водят регистър за туристите чрез централизирана система

Хотелиери на места за настаняване от клас “А” ще водят регистър за туристите чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма. Това реши парламентът като прие единодушно промените в Закона за туризма на първо четене. Централизираната система ще е достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп или чрез избрана от хотелиера информационна система.

Промените в закона предвиждат всички хотелиери, включително тези, които са започнали производство по категоризация, да водят регистър за настанените туристи. Хотелиерите на места от клас “Б” ще могат да водят регистъра на хартиен носител.

Предвижда се създаване на директен канал за връзка между хотелиерите и Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, без да е необходимо тази информация да се предава първо на общината и после повторно да се въвежда в системата.

Данните за настанените туристи в ЕСТИ няма да са публични. Информацията в регистрите ще е разделена на две части – в първата група ще са туристи от България, ЕС, държави от споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария, а във втората група ще са туристи от трети държави. За първата група туристи хотелиерите са длъжни да обменят информация единствено за броя им, датите на регистрация и на отпътуване. За втората група се предвижда предоставяне и запазване на данни както за техния брой, така и име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност.

При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи, са предвидени административни наказания.

керамоти

News Reporter